Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego Drukuj
piątek, 31 maja 2019 05:55

 

 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” realizuje projekt partnerski „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”. Poza Stowarzyszeniem w projekcie zaangażowanych jest 4 partnerów: Lider – Sylpo System sp. z o. o z Lublina, oraz  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Fundacja Fundusz Współpracy  z Warszawy i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków EFS.

Celem głównym projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Cel ten będzie osiągnięty  poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).

Projekt znacząco poszerza zakres tematyczny współpracy międzyinstytucjonalnej. Pierwszą sferą współpracy w ramach  modelu jest zaspokojenie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych (podmiotów ES). Druga sfera współpracy ma za zadanie przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych poprzez stworzenie  procedur współpracy z instytucjami decydującymi się na uruchomienie na określonym terytorium pakietu usług społecznych potrzebnych dla mieszkańców tego terytorium (np. terytorium gminy lub powiatu). Głównym Partnerem współpracy będą reprezentanci instytucjonalni samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie  zaangażowane jest w realizację projektu na wszystkich jego etapach, ale w szczególności odpowiedzialna jest za stworzenie koncepcji modelu współpracy i kontakty ze środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Budżet projektu: 20 742 810 PLN
Czas realizacji projektu: (3 lata) od 01.06.2018 do 31 maja 2021 r.
Link do strony projektu: https://www.nowymodelwspolpracy.pl