Start Nowe Horyzonty w „Powiecie Janowskim”

Stowarzyszenie

x

Centrum „Przecinek i Kropka"

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Nowe Horyzonty w „Powiecie Janowskim” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 października 2016 20:05

W okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2016 roku Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim realizuje na zlecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016.

Celem realizacji projektu jest:

  • zaktywizowanie grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, poprzez realizację kontraktów socjalnych przewidujących skierowanie i uczestnictwo w zajęciach Klubie Integracji Społecznej,
  • aktywizacja zawodowa uczestników KIS w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy (roboty publiczne lub staże) oraz potencjał lokalnych zasobów będących w gestii partnerów realizatora projektu
  • udzielenie pomocy w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy np. w formie spółdzielni socjalnej, jak również przystąpienia do już istniejącej, założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy- organizacja warsztatów z zakresu ekonomii społecznej.

W ramach projektu będą zorganizowane i przeprowadzone trzy spotkania metodyczno- edukacyjne (warsztaty) dla lokalnych instytucji z powiatu janowskiego (w szczególności partnerów projektowych) na temat poszukiwania nowych sposobów (nowych horyzontów) wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (w tym w szczególności wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia). Blok tych działań będzie obejmował współdziałanie z podmiotami Regionu Lubelskiego, będących członkami Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny (platforma ta działa od lutego 2015 r.). Tak więc, jego rezultaty wykroczą poza granice dwóch gmin, co powinno być pozytywnym oddziaływaniem całego projektu na obszar usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz na podejście wielu instytucji współpracujących. To kierunek umożliwiający współpracę z przedstawicielami powiatowych/wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej lub radami działalności pożytku publicznego.


Projekt skierowany jest do 12 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Janów Lubelski i Potok Wielki, będących jednocześnie w wieku aktywności zawodowej.


Projekt zakłada, zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników (potrzeba zmiany sytuacji życiowej  i stylu życia poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i wejście na otwarty rynek pracy), eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej ( uczestników projektu ) osób długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym  i społecznym, dzięki  uczestnictwu  w kompleksowych działaniach w ramach  projektu.

Główne działania projektowe to:

  1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 12 osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i będących osobami bezrobotnymi,poprzez realizację kontraktów socjalnych w 2016 roku.
  2. Zorganizowanie, co najmniej 6 miejsc pracy dla uczestników projektu, po zakończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej (w ramach robót publicznych lub staży).
  3. Uzyskanie zmiany postaw społecznych i zawodowych w grupie 12 uczestników projektu.
  4. Wzmocnienie podstaw dla interdyscyplinarnego, międzysektorowego współdziałania na rzecz usług reintegracyjnych, wzmocnienie pozycji partnerstwa oraz regionalnej platformy współdziałania podmiotów zatrudnienia socjalnego, w tym umocnienie znaczenia Paktu na rzecz MLW, rozszerzenie partnerstwa międzygminnego oraz wzbudzenie inicjatywności do zmiany profilu usług reintegracyjnych.

Koordynator projektu

  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl