Start Partnerstwo w Gminie Godziszów

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Partnerstwo w Gminie Godziszów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 października 2016 20:32

Od czerwca 2016 roku Klub Integracji Społecznej realizuje projekt: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2016”, który skierowany do dwóch zasadniczych grup adresatów, tj:

  1. osób indywidualnych, których aktualna sytuacja życiowa powoduje znaczne oddalenie od rynku pracy, a więc od stanu usamodzielnienia ekonomicznego od systemu pomocy społecznej, będących długotrwałymi klientami pomocy społecznej,
  2. podmiotów instytucjonalnych, reprezentantów lokalnych instytucji administracji samorządowej, instytucji sektorowych polityk, podmiotów zatrudnienia socjalnego, mogących wspólnie działać na rzecz propagowania zatrudnienia socjalnego jako formy przeciwdziałania i ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego.

 

Projekt „Partnerstwa” skierowany jest do 12 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Godziszów, będących jednocześnie w wieku aktywności zawodowej. Zakłada on, zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników (potrzeba zmiany sytuacji życiowej i stylu życia poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i wejście na otwarty rynek pracy), eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej ( uczestników projektu ) osób długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, dzięki uczestnictwu w kompleksowych działaniach w ramach projektu.


Natomiast drugiego typu działania zaplanowane w projekcie będą skierowane do instytucji pomocy i integracji społecznej, lokalnego samorządu terytorialnego, pracodawców oraz organizacji pozarządowej. Uczestnikami – realizatorami projektu będą Urząd Gminy Godziszów, OPS w Godziszowie, jednostka publicznych służb zatrudnienia (PUP Janów Lubelski), jednostka zatrudnienia socjalnego (Klub Integracji Społecznej), organizacja pozarządowa Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” (organ prowadzący KIS), a wsparciem będzie służyła Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Wszystkie wskazane podmioty będą stronami zawiązanego partnerstwa na czas projektu, przy czym także uczestniczyć w nim będą partnerzy już funkcjonującego od 2014 r. Paktu na rzecz MLW. Taki układ powoduje, że zachowana będzie zasada wykorzystywania lokalnego partnerstwa Gminy Godziszów w tego typu inicjatywach. Partnerstwo projektowe wzmocnione będzie także poprzez konsultacyjny udział przedstawicieli środowiska naukowego, reprezentowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Przedsiębiorczości w Lublinie, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie, a także Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.


Głównym celem realizacji projektu jest zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej, z wykorzystaniem podmiotu zatrudnienia socjalnego, przy zapewnieniu minimalnego poziomu jakości usług oraz efektów w zakresie reintegracji społecznej, reintegracji zawodowej i zatrudnienia wśród absolwentów Klubów Integracji Społecznej poprzez aktywizację społeczno-zawodowa 12 osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i będących osobami bezrobotnymi, poprzez realizację kontraktów socjalnych w 2016 roku.


Efekty lokalnego programu aktywizacji zapewni zastosowanie minimalnego standardu usługowego, składającego się z takich modułów jak:

a)  organizacyjny – w którym nastąpi jego wzmocnienie poprzez specjalistyczne doposażenie zasobów ( bazy lokalowej ), zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą uczestników KIS, a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy ( wstępna i IPD),

b) usługowy – w którym zastosowane zostanie:

  • indywidualne wsparcie - poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne, oraz doradztwo zawodowe),
  • grupowe wsparcie (samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych), przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy.

 

Zorganizowane zostaną, co najmniej 3 miejsc pracy dla uczestników projektu, po zakończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej (w ramach robót publicznych lub staży).

W ramach projektu zostaną także przeprowadzone działania o charakterze inicjatywno-dyskusyjnym skierowane do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO w celu rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa o nowe podmioty wspomagające działania na rzecz wykluczenia społecznego ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. W grupie uczestników tego bloku działań przewiduje się także udział przedstawicieli regionalnej platformy współpracy – Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny, co powinno wzmocnić synergię lokalnych działań. Celem działań fakultatywnych będzie edukacja i animacja rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa na rzecz ograniczenia ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu oraz nawiązanie szerszej współpracy z ośrodkiem doradczo – edukacyjnego – ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej (ubiegającym się o akredytacje MRPiPS), a prowadzonym przez Stowarzyszenie. Podstawą tych działań będą wcześniejsze doświadczenia Powiatu Janowskiego, a w szczególności Gminy Godziszów, w tym efekty pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy – MLW (projekt systemowego 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”).


Ponadto nastąpi wdrożenie dodatkowych usług społecznych, obok usług reintegracji społecznej i zawodowej, niezbędnych dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska. W ramach działań zostaną zastosowane: asystentura rodzinna, terapie i mediacje rodzinne, którymi będą objęte rodziny uczestników programu aktywizacji społecznej i zawodowej, spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. Działania te mają wzmocnić formę kompleksowego udzielania wsparcia dla osób lub rodzin korzystających z usług podmiotu zatrudnienia socjalnego, na poziomie lokalnym.

Koordynator projektu


  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl