Start Podsumowanie realizacji działań pilotażowych „Animacja lokalnej współpracy przy Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej – opinie, wnioski i rekomendacje”

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Podsumowanie realizacji działań pilotażowych „Animacja lokalnej współpracy przy Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej – opinie, wnioski i rekomendacje” PDF Drukuj Email
czwartek, 21 grudnia 2017 11:00

Podjęta w 2017 roku, przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” z Janowa Lubelskiego, inicjatywa projektowa była przedsięwzięciem zmierzającym do włączenia sektora organizacji pozarządowych we współpracę z instytucjami przygotowującymi Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej (dalej skrót: OZPS). Planowany zakres tej współpracy przewidywał takie obszary OZPS, jak: opracowywanie diagnozy lokalnej sytuacji społecznej, dostarczanie dodatkowych informacji i danych oraz formułowanie wniosków i rekomendacji.

 

Zamierzenia projektowe podzielone zostały na dwa zasadnicze etapy:

  1. etap edukacyjny – którego celem było dostarczenie przedstawicielom organizacji pozarządowych podstawowej wiedzy na temat istoty i sensu sporządzania OZPS oraz narzędzi jej sporządzania, w tym szczególnie układu strukturalnego formularza OZPS, korelacji instytucjonalnych w procesie OZPS, oraz sposobów walidacji i przekazu sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej(CAS) do regionalnych ośrodków polityki społecznej,
  2. etap konsultacji i animacji współpracy przy OZPS– którego celem było uzyskanie obustronnych opinii, czyli opinii jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminy i powiatu a także opinii organizacji pozarządowych co do:
  1. zakresów tematycznych formularza OZPS w ewentualnej współpracy,
  2. warunków jakie powinny zostać spełnione dla jej zainicjowania współpracy, przy formularzu OZPS,
  3. warunków, jakie powinny zostać zagwarantowane przy ewentualnym współudziale organizacji pozarządowych, w wypełnianiu komórek formularza OZPS.

 

Zamierzone działania w w/w etapach projektu miały na celu zwrócenie uwagi na możliwość zwiększenia wpływu lokalnych społeczności oraz ich organizacji na kształt działań w lokalnej polityce społecznej, a także na ewentualność wykorzystania potencjału organizacyjno-technicznego tych organizacji, w procesie przygotowywania formularza OZPS.

 

Postanowiono, że wsparcie edukacyjne zostanie skierowane do ponad 50 osób, reprezentujących 20 organizacji pozarządowych z obszaru Województwa Lubelskiego, natomiast po tym etapie zaplanowano przeprowadzenie tzw. testu obywatelskiej animacji OZPS, polegającego na konsultacjach z obiema stronami przyszłej współpracy, a także przedyskutowaniu i namówieniu do zawarcia „umów współpracy”. Końcowy rezultat o charakterze twardego wskaźnika zakładał uzyskanie 4 porozumień o współpracy na szczeblu gminy oraz 1 porozumienia na szczeblu powiatu.

 

Zespół projektowy uznał, że cele projektowe wpisują się w szerszą koncepcję realizowania lokalnej polityki społecznej, polegającej na współudziale obywateli, a w zasadzie tworzonych przez nich organizacji pozarządowych na zarządzanie lokalnymi zasobami, wpływanie na plany i wybory zadań społecznych i wspólne zarządzanie środkami finansowymi.

 

Realizacja takiego kierunku polityki społecznej, oznacza konieczność budowania partnerstw dla efektywniejszego wykorzystywania lokalnych zasobów. Jednak, aby taki styl uprawiania lokalnej polityki społecznej był owocny, trzeba dysponować wiedzą o dostępności zasobów wszystkich organizacji i instytucji, należy wzajemnie wymieniać się informacjami najpilniejszych potrzebach oraz o rejestrowanych problemach oraz wspólnie dyskutować o planach.

 

Stąd też, uznano, że sporządzana co roku ocena zasobów pomocy społecznej jest właściwym obszarem do nawiązania szerszej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a organizacjami pozarządowymi i będzie dobrym przykładem realizacji wspomnianego kierunku uprawiania polityki społecznej, zwanego w naukowej literaturze GOVERNANCE.

 

Załączony poniżej raport prezentuje informacje o efektach przeprowadzonych działań w obu obszarach, a także na końcu specyfikuje najważniejsze postulaty i wnioski, które adresowane są do instytucji decydujących o kształcie OZPS, czyli odpowiedzialnych za zakres formularza OZPS, za techniki gromadzenia danych i informacji, za prezentowanie końcowych raportów OZPS radom gmin i powiatów, a także sejmikom województw. Ponadto, w ramach podjętej próby konsultacyjnej oraz namawiającej do zawarcia stosownych umów o współpracy przy OZPS, sformułowano kilka postulatów natury legislacyjnej, zdając sobie sprawę z niedoskonałości redakcyjnej tych propozycji. Tym niemniej, uznano, że byłoby wskazanym przynajmniej poświęcić im kilka chwil uwagi dla wzmocnienia rangi samej oceny zasobów pomocy społecznej, jako wspólnego zadania wykraczającego sensu stricte zagadnienia pomocy społecznej.

 

Zespół projektowy

Po pobrania:

  

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl