Start Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Reklama
Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego PDF Drukuj Email
czwartek, 20 czerwca 2019 11:15

Szanowni Państwo!

Drodzy Przyjaciele Zatrudnienia Socjalnego

W imieniu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy HUMANUS, które  wraz z 4 partnerami, tj.: Liderem – Sylpo System sp. z o. o z Lublina oraz Fundacją  Fundusz Współpracy z Warszawy, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy i Państwową Wyższa Szkołą Zawodową z Chełma zapraszam do wzięcia udziału w testowaniu wypracowanego przez nasze partnerstwo Nowego Modelu Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne.

Model został wypracowany w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, który  realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  i współfinansowany ze środków EFS.

Celem głównym projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Cel ten będzie osiągnięty  poprzez opracowanie koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).

 

Model współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami  i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (TMW) jest  skonstruowany jako 3-cześciowy zbiór, uwzględniający następujące merytoryczne sfery współpracy:

 

  1. Pierwsza Sfera Współpracy: Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych (podmiotów ES) – to część składowa TMW koncentrująca się na procedurach nawiązania współpracy celem zaspokojenia potrzeb kadrowych instytucji świadczących określone usługi społeczne. Usługi społeczne wymagają przygotowania odpowiednich kadr dla instytucji świadczących usługi. Zgodnie z KPPUWS 2020, tymi instytucjami mają być podmioty ekonomii społecznej, więc związek ich z podmiotami reintegracyjnymi przejawia się właśnie na etapie przygotowywania osób do powrotu na rynek pracy (tj. rynek usług społecznych). Ta część modelu powinna koncentrować się na sposobie wspólnego diagnozowania  i planowania potrzeb podmiotów świadczących usługi przy uwzględnianiu kierunków rozwoju określonych usług w lokalnym układzie (np. na obszarze gminy).
  2. Druga Sfera Współpracy: Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych – to część modelu koncentrująca się na procedurach współpracy z instytucjami decydującymi się na uruchomienie na określonym terytorium pakietu usług społecznych potrzebnych dla mieszkańców tego terytorium (np. terytorium gminy lub powiatu). Głównym Partnerem współpracy będą reprezentanci instytucjonalni samorządu terytorialnego, np. w gminie – ośrodek pomocy społecznej, przed którym stawiane będzie zadanie zainicjowania rozwoju określonych usług. Podmioty zatrudnienia socjalnego powinny występować w roli Partnera, który będzie uzyskiwał informacje o uruchamianiu procesu wdrażania usług społecznych oraz związanych z tym potrzeb odnośnie form organizacyjnych, jakie powinny powstać  (np. spółdzielnia socjalna) oraz przygotowania osób do pracy w wybranej formie organizacyjnej, a następnie będzie odpowiedzialny za proces edukacyjno-przygotowawczy (szkolenia, warsztaty, rekrutacje i wybory najlepszych).
  3. Trzecia Sfera Współpracy: Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych – to część modelu koncentrująca się na prezentacji oczekiwań zleceniodawców usług społecznych oraz katalogu usług społecznych, które mogą być wykonywane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Ta część modelu powinna także wskazać tryb zlecania realizacji usług oraz monitorowania ich przebiegu  i efektywności.

Każda część TMW była przedmiotem niezależnych prac koncepcyjnych, w wyniku których powstały opracowania (wstępne wersje produktów), zawierające m.in.:

a)      procedury nawiązania kontaktu pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi a przyszłymi wykonawcami usług społecznych, tj. instytucjami inicjującymi ten proces, sposoby prezentacji ofert oraz tryb określenia wzajemnych zobowiązań,

b)      minimalny zbiór usług społecznych (zunifikowany wzór), który będzie stanowił standardową ofertę podmiotów reintegracyjnych (oferta programowa) w zakresie przygotowywania kadr dla określonych rodzajów usług społecznych,

c)      katalog kwalifikacji, które muszą spełniać przyszli „pracownicy” podmiotów świadczących usługi społeczne,

d)      zakres programowy niezbędny z punktu widzenia wymogów danej usługi społecznej, który stanowić będzie podstawę dla organizowania zajęć przygotowawczych w podmiotach zatrudnienia socjalnego (odrębnie dla CIS i odrębnie dla KIS) dla osób, które w przyszłości będą mogły założyć własny podmiot ES (np. spółdzielnię socjalną) specjalizujący się w konkretnych usługach społecznych,

e)      wymogi przystosowawcze dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, które będą chciały wykonywać funkcję zleceniobiorcy usług społecznych (wykonawcy), w tym m.in.: minimalny zasób organizacyjno-techniczny, którym musi dysponować podmiot zatrudnienia socjalnego, aby być wykonawcą określonych rodzajów usług społecznych,

f)        procedurę potwierdzania stopnia przygotowania podmiotu zatrudnienia socjalnego do wykonywania danego rodzaju usługi społecznej – zgodnie z wymogiem ustawowym posiadania wpisu do rejestru wojewody.

Opracowaną wstępne wersję modelu, zgodnie z zapisami projektu powinniśmy testować w 30 podmiotach zatrudnienia socjalnego ( środowiskach lokalnych w których funkcjonuje PZS – współpraca z samorządem lokalnym, OWES-em czy PES świadczącym usługi społeczne), przez okres 14 miesięcy. Rozpoczęcie testowania planujemy na 1 września 2019 roku

Do testowania zaprosimy 30 podmiotów w oparciu o następujące kryteria:

a)      organizatora pzs [ngo/jst];

b)      doświadczenie/staż pzs [wiek];

c)      potencjał do świadczenia usług społecznych [sekcje, współpracę z innymi PES itp..];

d)      rekomendację lokalnego OWES.

W ramach projektu przewidujemy zatrudnienie (u Lidera i Partnerów)  po 2 ekspertów – „opiekunów” testowania dla każdego z podmiotów, czyli łącznie 60 osób. Osoby wskazane przez podmioty testujące ( PZS, OWES, Samorząd) będą zatrudnione w wymiarze 3/5 etatu ( wymiar jest obecnie w fazie negocjacji z MRPiPS). Osoby wskazane przez podmioty i zaakceptowane przez Partnerstwo będą zobowiązane do wzięcia udziału w  9 –cio dniowym szkoleniu organizowanym przez jednego z partnerów tj.: Fundację Fundusz Współpracy. Warunkiem zatrudnienia będzie wcześniejsze ukończenie szkolenia. Aby usprawnić wdrażanie pilotażu przewidujemy  zatrudnienie na okres pilotażu - 14 miesięcy dwóch dodatkowych osób - Specjalisty ds. zarządzania jakością i Eksperta ds. efektów kształcenia. Osoby te odpowiedzialne będą za utrzymanie odpowiedniej jakości pilotażu. W ramach zadania opracowany i wdrożony zostanie również system zarządzania jakością pracy ekspertów. Do dyspozycji, przez cały okres pilotażu będzie także Zespół projektowy.

Załączniki:

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Paweł Wiśniewski
JSNP Humanus

  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl