Start Informacja o projekcie
Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej - projekt realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 maja 2017 18:21

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie włączenia sektora NGO we współpracę z instytucjami przygotowującymi OZPS w skali lokalnej, szczególnie na etapie diagnozy, formułowania wniosków i rekomendacji. Edukacja NGO i animacja lokalnej współpracy przyczyni się do zwiększenia wykorzystania wiedzy obywateli oraz ich reprezentacji (NGO) oraz określi sfery partycypacji obywatelskiej i jej wpływ na kształt działań w lokalnej polityce społecznej, czy ekonomii społecznej. Animacja współpracy sektora NGO z instytucjami administracji, w tym m.in z ośrodkami pomocy społecznej przy OZPS przyczyni się do uaktywnienia grup obywateli, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za sytuację lokalnych wspólnot oraz da możliwość realnego wyrażania najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnych.

Realizator:

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie i realizowane będzie dwuetapowo. Z jednej strony przygotowano pakiet działań edukacyjnych i animacyjnych skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej, integracji i reintegracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne). Z drugiej strony zostały przygotowane działania testowo animacyjne, w których wezmą udział przedstawiciele niektórych instytucji publicznych (przede wszystkim jednostki organizacyjne pomocy społecznej) z terenu 4 gmin oraz 1 powiatu z Lubelszczyzny.

Uczestnicy:

W projekcie zostanie objętych wsparciem 20 organizacji/instytucji oraz 45 osób (przedstawicieli organizacji/instytucji). Warsztaty edukacyjne będą miały na celu wyposażenie przedstawicieli NGO w wiedzę o roli oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) w lokalnych społecznościach. Będą odbywały się w 3 grupach po 15 osób każda. Każde szkolenie będzie przeprowadzone w 3 dniowym cyklu zajęć. Zostaną omówione 3 bloki tematyczne:

  1. Cel i istota OZPS, proces realizacji, wskaźniki, formularz.
  2. Zbieranie i interpretacja danych OZPS oraz udział NGO w sporządzaniu OZPS.
  3. Animacja współpracy lokalnej przy sporządnieniu i korzystaniu z OZPS.

Za każdy blok tematyczny będzie odpowiedzialny trener specjalistów tej dziedzinie. Drugim ważnym elementem projektu będzie Test Obywatelskiej Animacji OZPS. Działanie to będzie miało charakter konsultacyjny z przedstawicielami JOPS i będzie prowadzone przez 4 animatorów uczestników warsztatów. Efektem działań będzie wypracowanie modelu działań i obszarów współpracy, warunki niezbędne do jej zaistnienia, uczestnictwa NGO w sporządzeniu OZPS.

Produkty:

  1. Raport "Pilotaż współpracy NGO i instytucji publicznych w OZPS rekomendacje" – raport zostanie wypracowany podczas konsultacji z samorządem terytorialnym, prowadzonych przez wybranych animatorów.

  2. Podręcznik edukacyjny dla NGO "Vademecum dla organizacji pozarządowych o OZPS". Jego opracowanie jest ważne z uwagi na fakt braku otwartości OZPS i skoncentrowanie procesu przygotowawczego dokumentu do JOPS i ma na celu wypracowanie modelu uczestniczenia organizacji pozarządowych w procesie opracowania OZPS.

Wszystkie działania i ich rezultaty zostaną przedstawione na konferencji podsumowującej efekty podjętych działań. Ponadto na konferencji zostaną przedstawione tematy znaczenia OZPS dla polityki społecznej oraz doświadczenia pilotażu animacji obywatelskiej OZPS i opinie OPS biorących udział w pilotażu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich