Start Doradcy OWES
Doradcy OWES PDF Drukuj Email
czwartek, 12 stycznia 2012 10:11

Doradcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Iwona Kędziera

Doradca ds. przedsiębiorczości społecznej

Iwona Kędziera - członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania Gospodarką Społeczną o specjalności ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Współautorka wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu ekonomii społecznej Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020, a także współautorka opracowania dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego).

Trenerka i doradca z zakresu ekonomii społecznej. Współautorka publikacji „Leksykon Ekonomii Społecznej” (nr ISBN 978-83-938139-3-3), autorka publikacji Ekonomia społeczna dla dzieci i młodzieży.

 

dr Anna Mazur

Doradca ds. przedsiębiorczości młodzieży

Anna Mazur, ur. w 1986 roku, posiada tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mediator, kryminolog.

Zajmuje się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, patologii społecznej, przestępczości i zachowań dewiacyjnych oraz pomocą społeczną.  Jej zainteresowania i działania związane są z pracą z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze i ich rodzinami oraz pogłębianiem wiedzy naukowej w zakresie pedagogiki, resocjalizacji i nauk pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.

Od 2012 roku współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i Klubem Integracji Społecznej, prowadzonymi przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, jako doradca i ekspert ds. zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorczości społecznej młodzieży. Od 2014 zajmuje się trudną młodzieżą w Punkcie Konsultacyjnym dla rodzin.

 

dr Paweł Wiśniewski

Doradca ds. prawnych i zarządzania

Paweł Wiśniewski, działacz społeczny i prawnik, doktor socjolog.  Długoletni Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim. Wiceprezes i Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady  ds. Polityki Senioralnej i Członek Rady ds. Zatrudnienia Socjalnego przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Powołany przez Marszałka Województwa Lubelskiego do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego oraz do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa lubelskiego. Obecnie współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i  Administracji w Lublinie i z  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Autor wielu publikacji i ekspertyz naukowych i praktycznych z zakresu prawa, polityki społecznej, ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego oraz pracy socjalnej. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, przemocy domowej oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Andrzej Trzeciecki

Doradca ds. zatrudnienia socjalnego i spółdzielczości socjalnej

Andrzej Trzeciecki od 2000 r. zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej . Długoletni pracownik MPIPS - Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych  w Warszawie, dysponujący wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi  z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Aktywnie współpracuje od kilku lat z podmiotami ekonomii społecznej, w tym: CIS Chełm, KIS Janów Lubelski, KIS Nowa Szansa z Zamościa oraz KIS Stella Dubienka, Spółdzielnią Socjalną Opoka z Kluczy.

Wyróżniony w 2009 r. przez Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej w 2009 r. tytułem „Przyjaciel Spółdzielczości Socjalnej”.

 

dr Marta Komorska

Doradca ds. budowania partnerstw

Marta Komorska, socjolog, doktor i wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wieloletni pracownik Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego.

Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu strategii polityki społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych, badań ilościowych i jakościowych zarówno w obszarze diagnoz i analiz, jak i badań ewaluacyjnych.

Zainteresowania naukowe: porównawcza polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego, problemy wykluczenia społecznego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie społeczności lokalnych.

 

dr Michał Wójcik

Doradca ds. badań społecznych i sporządzania strategii społecznych

Michał Wójcik, socjolog, w latach 2003-2005 asystent w Samodzielnej Pracowni Badań Społeczno-medycznych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, w latach 2004-2016 asystent w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji - Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Autor dwudziestu publikacji naukowych tematycznie powiązanych z wykluczeniem i nierównościami społecznymi oraz gospodarką społeczną. Biegle włada metodami badań społecznych i technikami komputerowej analizy danych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prowadzenia autorskich badań sondażowych – w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Służy wsparciem jako analityk rynku pracy, trener i koordynator badań społecznych. Konsultant w kancelarii doradczej Synergia. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!