Mikołajowe podsumowanie działalności KIS w Janowie Lubelskim Drukuj
środa, 21 grudnia 2016 08:12

6 grudnia 2016r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna, zorganizowana przez Klub Integracji Społecznej, prowadzony Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, tym razem pod hasłem: „Nowy wymiar aktywnej integracji w lokalnym środowisku. Włączenie społeczne 2016”.

Konferencja była działaniem podsumowującym dwa projekty realizowane przez Stowarzyszanie, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - nowy wymiar 2020. Dlatego też gościem honorowym był członek gabinetu politycznego Pani Minister Elżbiety Rafalskiej dr hab. Mieczysław Guzewicz, który odczytał list od Pani Minister. Ponadto założenia programu oraz dotychczasowe efekty jego realizacji na terenie całego kraju zaprezentowała Pani Aneta Kowalska Naczelnik Wydziału Do Spraw Włączania Społecznego w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS.

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem, które coraz częściej wykorzystywane jest do opisywania i wyjaśniania pewnej części rzeczywistości. Termin ten oznacza sytuację, w której jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa. Jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza utrudnienia lub uniemożliwienie uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym  jak i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb.

Celem Konferencji było przede wszystkim spotkanie środowisk naukowych oraz praktyków (z ośrodków pomocy społecznej, podmiotów reintegracyjnych, w szczególności klubów i centrów integracji społecznej zrzeszonych w Konwencie KIS i CIS Lubelszczyzny), a także okazją do dyskusji i rozważań zarówno o trudnościach i potrzebach osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem, jak i o koniecznych rozważaniach w obszarze zapobiegania i ograniczania zjawiska skali lokalnej. Co zostało zobrazowane podczas wystąpień zaproszonych prelegentów z wielu ośrodków naukowych z całej Polski, w tym Bydgoszczy, Warszawa, Lublina, Rzeszowa oraz praktyków bezpośrednio podejmujących działania z zakresu włączania społecznego.

Dostojną atmosferę obrad konferencyjnych uświetniła wizyta Mikołaja, który rozdał drobne upominki wszystkim uczestnikom, co sprawiło miły akcent i podkreśliło wyjątkowy charakter tego dnia.

Konferencja to jedna z form realizacji misji Stowarzyszenia HUMANUS, którą jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz stwarzanie im warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Tego typu działania pokazują jak ważne miejsce w społeczności lokalnej odgrywają podmioty, które „towarzyszą” osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w pokonywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS,
foto: Gazeta Janowska