Start Statut

Stowarzyszenie

x

Klub Integracji Społecznej

Konwent CIS/KIS

Lubelskie Partnerstwo KIS

Reklama
Statut PDF Drukuj Email
wtorek, 10 sierpnia 2010 10:32

Statut Stowarzyszenia - tekst ujednolicony

 

 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy

“HUMANUS”

 

STATUT

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy “HUMANUS” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Janów Lubelski.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 Nr. 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 3.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5.

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Do wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych  w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 7.

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osobom wymagającym  wsparcia.
 2. Podejmowanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, od narkotyków, dotkniętych przemocą  i innymi patologiami w środowisku lokalnym.
 4. Podejmowanie działań wobec osób wykluczonych społecznie mających na celu aktywizację społeczną i zawodową tych osób.
 5. Organizowanie wszechstronnej opieki dla osób chorych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania oraz terenie działania Stowarzyszenia.
 6. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
 7. Organizowanie pomocy i wsparcia psychologicznego i prawnego dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich rodzin.
 8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję i godnie żyć.
 9. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej.
 10. Promocja ekonomii społecznej.
 11. Prowadzenie pracy socjalnej.
 12. Promocja i prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku dzieci i młodzieży.
 13. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 14. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 15. Wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych.
 16. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
 17. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, prowadzenie działalności charytatywnej.
 18. Rozwijanie współpracy między organizacjami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskiem lokalnym.
 19. Ochrona praw kobiet, w tym wyrównywanie ich szans w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 20. Ochrona i promocja zdrowia.
 21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
 22. Promowanie i wspieranie rozwoju edukacji.
 23. Popieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 24. Organizowanie i wspieranie rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 25. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 26. Wzajemna pomoc i integracja członków stowarzyszenia.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 2. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i konsultacji w celu podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz popularyzowanie nowych rozwiązań w dziedzinie pracy socjalnej.
 3. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii  i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Opracowanie i wdrażanie programów pomocy w celu aktywizowania określonych grup społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym prowadzenie badań i sporządzanie prac rozwojowych w tym zakresie.
 5. Nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
 6. Prowadzenie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 7. Organizowanie akcji społecznych, imprez integracyjnych, okolicznościowych i kulturalno – oświatowych.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i badawczej.
 9. Tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
 10. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży.
 11. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym specjalistycznych dla osób chorych, niepełnosprawnych i chorych psychicznie, w miejscu ich zamieszkania oraz na terenie działania Stowarzyszenia.
 12. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
 13. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działanie Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi,
 14. Realizowanie programów w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Stowarzyszenia.
 15. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia
 16. Podejmowanie działań integrujących  Stowarzyszenie ze społecznością lokalną.
 17. Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej, w skład którego wchodzą:
 18. 1)        Klub Integracji Społecznej,

  2)        Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”,

  3)        Zimowy Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością,

  4)        Punkt Konsultacyjny dla Rodzin,

  5)        Koło Wolontariatu przy JSNP Humanus,

  6)        Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,

  7)        Klub Seniora „Sybaryci”.

 19. Prowadzenie Janowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 20. Prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 21. Prowadzenie Koła Rowerowego „Omega”.
 22. Inne działania realizujące cele statutowe.

§ 8a

Przedmiotem działalności stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego jest z godnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) w zakresie:

 1. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 2. a)      kod PKD 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  b)      kod PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

  c)      kod PKD 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację.

  d)     kod PKD 72.20 Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 3. Odpłatnej działalności pożytku publicznego:
 4. a)      kod PKD 88.99 Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  b)      kod PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

  c)      kod PKD 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację;

  d)     kod PKD 72.20 Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być:
 2. a. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, jako członkowie zwyczajni,

  b. osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo  i siedzibę, jako członkowie wspierający,

  c. osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, jako członkowie honorowi.

 3. Ilekroć dalej mowa o członkostwie, to będzie się ona odnosić do członków zwyczajnych.

§ 10.

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
 2. a. akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,

  b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

  c. niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,

  d. posiadanie dobrej opinii.

 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
 4. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

§ 11.

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności:

a. uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

b. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,

c. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,

d. posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia,

e. przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Księgi Uchwał Zarządu  oraz Księgi Postanowień Prezesa.

2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:

a. współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

b. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

3. terminowego płacenia składek członkowskich.

§ 12.

 1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenia stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
 2. Decyzją w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 13.

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 14.

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
 2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego, podejmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu.

§ 15.

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 16.

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
 2. a. wystąpienia ze Stowarzyszenia,

  b. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zgromadzenia Ogólnego,

  c. skreślenia przez Zarząd z listy członków,

  d. śmierci członka

 3. Członek zostaje skreślony z listy członków Stowarzyszenia w sytuacji:
 4. a. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,

  b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego.

 5. Członek może zostać skreślony z list członków Stowarzyszenia w razie:
 6. a. utraty zdolności do czynności prawnych,

  b. nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.

 7. Wykluczenie lub skreślenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu, przez Zgromadzenie Ogólne w sytuacji działania na szkodę Stowarzyszenia lub notorycznego łamania postanowień statutowych.
 8. Decyzję w przedmiocie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Zgromadzenia Ogólne na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 9. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu, do Zgromadzenia Ogólnego Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Członków Stowarzyszenia.
 10. Na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego podjętą w sprawie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje prawo do skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zgromadzenie Ogólne w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

Rozdział IV

WŁADZE

§ 17.

 1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
 2. a. Zgromadzenie Ogólne,

  b. Zarząd,

  c. Komisja Rewizyjna,

 3. Organy Stowarzyszenia są wybieralne i mają kadencyjny charakter.
 4. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2. trwa trzy lata.
 5. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowowybrane.

 

§ 18.

 1. Organy Stowarzyszenia  mają charakter kolegialny.
 2. Organy podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby członków.
 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu.
 5. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
 6. Regulaminy, o których mowa w ust. 5, opracowują Przewodniczący organów.

§ 19.

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni, wspierający  i honorowi Stowarzyszenia.

§ 20.

 1. Zgromadzenia Ogólne Członków Stowarzyszenia może być:
 2. a. zwykłe,

  b. nadzwyczajne,

 3. Zgromadzenia Ogólne Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 4. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Zgromadzenia Ogólne, Zarząd  zwołuje je ponownie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 5. Na ponownie zwołanym Zgromadzeniu Ogólnym Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowa ogólnej liczby członków.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od jego  otrzymania.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólne Członków może być zwołane  sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 8. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§ 21.

 1. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia
 2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed datą Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§ 22.

 1. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego Członków należy w szczególności:
 2. a. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,

  b. wybór członków do organów Stowarzyszenia na następną kadencję,

  c. coroczne ustalanie składek członkowskich, ich wysokości,

  d. zatwierdzanie emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia,

  e. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

  f. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,

  g. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem,

  h. podejmowanie uchwały w przedmiocie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni,

  i. podejmowanie uchwał o wykluczenie ze Stowarzyszenia,

  j.  zatwierdzanie regulaminów działalności Stowarzyszenia,

  k. zatwierdzanie programów działalności.

  l. wybór pełnomocnika Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w umowie między Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporze z nim

 3. Zgromadzenie Ogólne Członków może zająć się każdą sprawą nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 23.

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania  pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie
 3. Zarząd składa się z 3 do 6 osób (w tym Prezes).
 4. Członków Zarządu, powołuje oraz odwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków.
 5. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 6. Na pierwszym swym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza, skarbnika i wiceprezesa
 7. Zarząd do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro Zarząd, którym będzie kierował Dyrektor oraz zatrudniać w nim pracowników.
 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, powołuje on na najbliższym swym posiedzeniu członka dodatkowego.

§ 24.

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Członków.
 2. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
 3. a. ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia,

  b. sporządzanie rocznych bilansów oraz rocznych sprawozdań finansowych,

  c. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności,

  d. zatwierdzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia,

  e. opracowywanie wzorów zwykłych i specjalnych deklaracji członkowskich.

 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25.

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych  i nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Z kolei posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

§ 26.

 1. Podstawowym obowiązkiem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nim pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§ 27.

 1. Prezesa powołuje i odwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków na okres kadencji.
 2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji tylko z ważnych powodów o czym informuje Zgromadzenia Ogólnego Członków na posiedzeniu.
 3. Zgromadzenia Ogólne Członków, po wysłuchaniu informacji dotychczasowego Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.
 4. Zgromadzenie Ogólne Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. W wyjątkowych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 6. W przypadku zawieszenia Prezesa, Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Komisja Rewizyjna  w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawieszenia.

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym, trzyosobowym organem kontroli powoływanym Zgromadzenie Ogólne Członków, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
 2. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytoryczne i formalnej działalności finansowej Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 4. Komisja Rewizyjna bada również:
 5. a. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,

  b. realizację programów działania Stowarzyszenia,

  c. poprawność prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jednostek organizacyjnych.

 6. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 14 dni od jej powołania.
 7. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają  z pośród siebie przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

§ 29.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy  w ciągu roku, a zwoływane są przez przewodniczącego.
 2. Dla  wykonywania  swoich  zadań  członkowie  Komisji   Rewizyjnej mają dostęp w każdym czasie,  do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Ogólnemu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 4. W sytuacji stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.

Rozdział V

MAJĄTEK

§ 30.

 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze, oraz prawa niematerialne otrzymane lub nabyte na własność  lub do korzystania.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 3. a. pracy członków Stowarzyszenia,

  b. okresowych lub jednorazowych składek członkowskich,

  c. z działalności statutowej,

  d. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

  e. darowizn, spadków, zapisów,

  f. subwencji i dotacji,

  g. zbiórek publicznych i innych rodzajów ofiarności publicznej,

 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje ono wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 euro
 5. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych.

§ 30a

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 oddanych głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby Stowarzyszenia.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym Stowarzyszeniem lub zmiany statutu nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Członków byli wcześniej o tym wniosku informowani.

§ 32.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 2. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego w sprawie rozwiązania Stowarzyszenie określa:
 3. a. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

  b. skład komisji likwidacyjnej,

  c. podstawowe zasady likwidacji.

 4. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

§ 33.

 1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń.
 2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeżeli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

§ 34.

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
 2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w sprawie na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.


Do pobrania:

Statut JSNP Humanus

  

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl