Start Klauzula RODO

Stowarzyszenie

x

Centrum „Przecinek i Kropka"

Klub Integracji Społecznej

Reklama
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PDF Drukuj Email
czwartek, 28 czerwca 2018 19:17

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest:

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

23-300 Janów Lubelski

 

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184388, NIP 8621573340, REGON 432699340, zwany dalej „JSNP Humanus”

II. Inspektor Ochrony Danych

W JSNP Humanus został wyznaczony, przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 25.05.2018 roku, Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie (na adres siedziby JSNP Humanus). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

JSNP Humanus może przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość);

 2. dane adresowe;

 3. dane kontaktowe (e-mail, telefon);

 4. dane dotyczące sytuacji zawodowej i zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dane dotyczące edukacji i szkolenia;

 5. dane dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez JSNP Humanus w następujących celach:

 1. niesienia pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej osobom potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii, takich jak dane o stanie zdrowia) – „zgoda”;

 2. zgłoszenia udziału i organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 3. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 4. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej Fundacji obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 5. marketingu i promocji usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 6. marketingowych i promocyjnych , w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Dane będą przetwarzane w zakresie realizacji przedsięwzięć projektowych, w tym w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez JSNP Humanus jednostek, tj.:

 1. Klubów Integracji Społecznej

 2. Świetlicy środowiskowej „Stokrotka”

 3. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 4. Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin

 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

JSNP Humanus będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. czas organizacji imprez,

 2. czas trwania umowy,

 3. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa lub wymogi Grantodawcy, nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, Wytyczne UE

 4. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

 5. czas do momentu wycofania zgody

 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla JSNP Humanus oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu JSNP Humanus na podstawie zawartej z JSNP Humanus umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz JSNP Humanus usługi doradcze, prawne, księgowo–podatkowe, informatyczne, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z JSNP Humanus;

 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 3. w przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych JSNP Humanus występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia), których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak Burmistrz Janowa Lubelskiego, Zarząd Powiatu Janowskiego Zarząd Województwa Lubelskiego, MRPiPS itp..

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez JSNP Humanus w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu JSNP Humanus, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez JSNP Humanus – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez JSNP Humanus, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez JSNP Humanus.

 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Obowiązek podania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uzyskania wsparcia od JSNP Humanus lub uczestnictwa w organizowanych przez JSNP Humanus przedsięwzięciach. W przypadku niepodania danych osobowych JSNP Humanus zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

 2. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  

 

 

Partnerzy:

janow.pup.gov.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ptps.org.pl – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

kpssbilgoraj.edu.pl – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

cis.chelm.pl – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

 

Rekomendowane przez JSNP Humanus:

mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ngo.pl – Portal Organizacji Pozarządowych

ops.pl – Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej

ozrss.pl – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

janowlubelski.pl – Gmina Janów Lubelski

powiatjanowski.pl – Powiat Janowski

ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl – Ekonomia Społeczna Drogowskaz Rozwoju Społecznego

rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

lesnykrag.pl – Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”

 

 

Kwartalnik
zatrudnieniesocjalne.pl