Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Posumowanie projektu „Wzmocnienie Kompetencji – Alternatywna partycypacja NGO w rozwoju usług społecznych dla rodzin”

Projekt realizowany od lipca 2022 roku do 31.maja 2024 roku. Łącznie 22 miesiące

Działania projektowe odbywały się na terenie dwóch województw Łódzkiego oraz Lubelskiego o zróżnicowanej infrastrukturze instytucji odpowiedzialnych za rozwój usług społecznych na rzecz rodzin, będących mieszkańcami  wybranych gmin, do działań testowych zostały zakwalifikowane następujące lokalizacje:  Aleksandrowie Łódzkim  (województwo łódzkie)   Krzczonów (województwo lubelskie) Krzywda  (województwo lubelskie) Tomaszów Lubelski (województwo lubelskie)

– celem głównym PROJEKTU BYŁO : synergiczne wzmocnienie pozycji organizacji obywatelskich w regionalnej polityce rozwoju usług społecznych poprzez wzrost ich kompetencji, a także wzrost partycypacji liderów (obywateli) w planowaniu i świadczeniu usług społecznych przy zróżnicowanej infrastrukturze instytucjonalnej ich świadczenia.

 Cel ten został osiągnięty poprzez:

  1. Opracowanie Modelu Alternatywnej Partycypacji NGO w rozwoju lokalnych usług społecznych (w skrócie  MAP), który jest uniwersalnym „drogowskazem” dla współpracy w zależności od decyzji Gmin w zakresie wybranego wariantu organizacji usług (CUS lub dotychczasowy ośrodek) dostarczania mieszkańcom potrzebnych usług. Model MAP wskazuje odrębne procedury przygotowania się organizacji obywatelskich do współpracy w różnych warunkach, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na konieczność skorzystania z jednakowych rozwiązań, tzw. standardów organizacyjnych jakie musi spełnić każdy NGO, chcący być partnerem dla JST w rozwoju lokalnych usług społecznych.

 2.  Kolejnym działaniem było  przeprowadzenie  dwudniowych cyklu szkoleń pt;” Wzmocnienie kompetencji liderów NGO – w perspektywie organizacji i zarządzania usługami społecznymi  „

Na szkoleniu Podejmowana była następująca tematyka

1. Zagadnienia ustawy o realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych- nowa problematyka 

2. Przedstawienie założeń Modelu Alternatywnej Partycypacji – zapoznanie z procedurami mającymi na celu aktywne włączenie organizacji obywatelskich do współpracy z CUS ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodziny. 

3. Poszerzenie wiedzy pracowników NGO z zakresu tworzenia lokalnych diagnoz, programów usług społecznych itp. 

4. Przedstawienie korzyści płynących ze współpracy w realizacji usług społecznych dla rodzin  pomiędzy NGO a CUS  W ciągu dwóch dni udało nam się przeszkolić 40 osób,  a z gmin wybranych do realizacji projektu zostało wybrane 8 osób które stowrzyły  dwuosobowe zespoły ekspeckie, które przez okres 6 miesięcy prowadziły TEST MAP.

Etap testu MAP – był to najważniejszy okres trwania projektu pozwolił wskazać zalety, bariery instytucjonalne systemów świadczenia usług z uwzględnieniem roli i zakresu współpracy z NGO.

We wszystkich lokalizacjach testowych występuje tradycyjny wariant relacji instytucjonalnych: podmiotem odpowiedzialnym przed społecznością lokalną za koordynowanie i dostarczanie usług społecznych jest Ośrodek Pomocy Społecznej (przy czym usługi społeczne są wówczas traktowane wąsko: jako usługi skojarzone m.in. z pomocą społeczną, wspieraniem rodziny, wspieraniem osób z niepełnosprawnościami – generalnie świadczeniem ich grupom społecznym określonym według kryterium problemowego). Dwie lokalizacje to gminy wiejskie. Jedna: gmina miejsko – wiejska. Jedna: gmina miejska. W gminach: miejskiej oraz miejsko – wiejskiej funkcjonuje dużo większa liczba organizacji pozarządowych innych niż koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, w tym świadczących szerszy zakres usług społecznych. Organizacje obywatelskie w tych gminach pozostają w stałej współpracy z samorządem terytorialnym. Samorząd z kolei posiada więcej jednostek organizacyjnych świadczących szerszy zakres usług społecznych. Lokalny układ podmiotowy (w obszarze NGO/PES oraz JST) w tych gminach eksperci ds. testowania ocenili jako współpracujący. W gminach wiejskich funkcjonuje mniej organizacji pozarządowych, a także mniej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Tworzą odrębne przestrzenie – rzadko wchodzą we współpracę. Eksperci ds. testowania ocenili te układy podmiotowe jako bardziej konkurujące ze sobą. Generalnie dla wszystkich lokalizacji testowych charakterystyczne jest pewne rozdrobnienie w zakresie świadczenia usług społecznych – nie ma jednego wyraźnego koordynatora w tym zakresie, lokalnego lidera świadomie pełniącego tę rolę. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie planowania obszaru usług społecznych: we wszystkich lokalizacjach testowych odpowiedzialność spoczywa nie tyle na samorządzie terytorialnym, co na jego poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Okres testu oraz wypracowane raporty końcowe z okresu testu były podstawą do opracowania Zbioru rekomendacji systemowych i legislacyjnych w zakresie rozwoju usług społecznych dla niektórych organów doradczo-konsultacyjnych, np. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Rada Pomocy Społecznej, czy Rada Zatrudnienia Socjalnego  oraz powstania Biuletynu projektu- te dwa dokumenty są  najważniejszymi produktami projektowymi które udało nam się wypracować podczas trwania projektu.

Od  stycznia 2023 roku został uruchomiony – Punkt Edukacyjno- Informacyjny, którego zadaniem byłO prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób na temat wariantów współpracy z CUS-ami / lub OPS-ami w zakresie organizowania usług społecznych dla rodzin i mieszkańców gmin.

Główne zadania punktu to:

  • gromadzenie najbardziej aktualnej wiedzy o rozwoju w regionie i kraju systemów świadczenia usług społecznych,
  • udzielanie w ramach miesięcznych dyżurów konsultacyjnych porad, informacji i podpowiedzi a także udostępnianie wiedzy o dobrych praktykach współpracy z sektorem organizacji obywatelskich,
  • tworzenie zbioru bibliotecznego zawierającego publikacje, raporty, analizy i ekspertyzy o tematyce usług społecznych, aktywnym włączaniu się organizacji obywatelskich we współpracę, w tworzenie lokalnych programów rozwoju usług społecznych.

Punkt  prowadził  dyżury online ze specjalistami.

Pytanie które najczęściej pojawiały się podczas konsultacji to m.in.

Odpowiedzi na powyższe pytanie znajdą Państwo na stronie internetową Stowarzyszenia.

Podczas prawie dwuletnich działań projektowych zostały również zorganizowane dwie wizyty studyjne jedna w Cus w Gminie Wiązowna oraz w CUS w Czersku.

Możemy również pochwalić się zorganizowaniem ogólnopolskiej Konferencji głównej oraz 3 konferencji panelowych. Głównym celem konferencji było upowszechnianie Modelu Alternatywnej Partycypacji Organizacji Pozarządowych w rozwoju lokalnych usług społecznych – produktu opracowanego i testowanego w gminach województw lubelskiego i łódzkiego. W ramach konferencji został zaprezentowany wypracowany model współpracy na linii ops/cus, a podmioty ekonomii społecznej – bezpośredni wykonawcy zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w lokalnych środowiskach. Model stanowi strategiczną wytyczną dla organizacji obywatelskich chcących aktywnie włączać się we współpracę z przyszłymi cus-ami/lub ośrodkami pomocy społecznej, czyli organizatorami usług społecznych.

Wśród przybyłych gości byli Posłanka na Sejm RP, Pani Małgorzata Gromadzka, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski, Dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej: Pani Katarzyna Maciołek z Łodzi, Pani dr Anna Zasada-Chorab  Dyrektor ROPS z Katowic i Pani Małgorzata Romanko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Wśród prelegentów były m.in.:  Pan Prof. Mirosław Grewiński, Pani dr Joanna Lizut  i Pan Paweł Rabiej. Wśród gości byli także wybitni eksperci z zakresu usług społecznych: Panią Karolinę Cyran Juraszek i Pana Cezarego Miżejewskiego. Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, w tym prawie 160 stacjonarnie i ponad 150 online.

Podczas konferencji prezentowany były także dobre praktyki z zakresu funkcjonowania centrów usług społecznych. Prezentowały się Cusy z Czerska, Redzikowa ( Słupsk), Bukowska, Myślenic i Wojcieszkowa.

Konferencje Panelowe odbyły się natomiast w gminach biorących udział w testowaniu a więc w Aleksandrowie Łódzkim, w Gminie Krzywda oraz w Tomaszowie Lubelskim, gdzie również była przekazywana wiedza na temat Modelu Alternatywnej Partycypacji oraz współpracy pomiędzy NGO a JST.

Działania projektowe podejmowane podczas prawie dwuletniej pracy wielu specjalistów, wpłynęły znacząco na rozwój usług społecznych dla rodzin. A wypracowane dokumenty czy podjęte współprace służą nadal jako drogowskaz i wsparcie w dalszym rozwoju.

Skip to content