Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Program reintegracji społeczno-zawodowej

w KIS w Janowie Lubelskim

Misją Klubu Integracji Społecznej jest :

Promocja aktywnej polityki społecznej i wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Naszą misję realizujemy poprzez :

 1. wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacją wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej;
 2. pomoc w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia;
 3. wspieranie rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o realnie posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej – roszczeniowej na postawę aktywnego uczestnictwa;
 4. pomoc w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawianiem bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny rynek pracy

REINTEGRACJA SPOŁECZNA:

Reintegracja społeczna- czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

I. Warsztaty integracyjne:

Celem tych zajęć jest: – lepsze poznanie samego siebie, własnych reakcji i zachowań w relacjach z innymi ludźmiłatwiejsze nawiązywanie kontaktów, doskonalenie i poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie szkoleniowej oraz środowisku lokalnym; wzmocnienie wiary w siebie i swoje możliwości, wzrost poczucia wartości, poznawanie swoich słabych i mocnych stron (zasobów) i umiejętność wykorzystania ich w życiu, ćwiczone będą umiejętności podejmowania świadomych decyzji i zachowań społecznych. Spotkania te mają również na celu utrzymanie dobrego klimatu zabawy i relaksu w celu integracji grupy i zbudowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

* 16 godzin warsztatów

II. Trening umiejętności i kompetencji społecznych:

Trening psychologiczny i zajęcia warsztatowe umożliwią praktyczne uczenie się poprzez bezpośrednie doświadczenie zdobywane w małych grupach. Uczestnicy takiej grupy skoncentrowani będą przede wszystkim na poszerzaniu własnych dyspozycji emocjonalnych oraz umiejętności społecznych ułatwiających im nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, z pracodawcą, z grupą współpracowników i członkami swojej rodziny.

Cele treningu:

a)      poprawa funkcjonowania w relacjach i sytuacjach społecznych (trening komunikacji interpersonalnej oraz asertywności);

b)      dokonywanie samooceny – budowanie pozytywnego obrazu siebie, autoprezentacja;

c)      nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie ze stresem, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;

d)     doskonalenie umiejętności kontrolowania swoich emocji i efektywnego rozwiązywania problemów;

e)      zwiększenie wewnętrznej motywacji do działania oraz gotowości do zmian wzmocnienie poczucia własnej wartości;

f)       przełamanie barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia zawodowego

* 32 godziny warsztatów

III. „Nowa ja”:

Zajęcia z elementami wizażu i stylizacji, których celem będzie nauka kreowania własnego wizerunku w szczególności w kontaktach w miejscu pracy, w tym z pracodawcą.

* 10 godzin warsztatów

REINTEGRAJA ZAWODOWA

Reintegracja zawodowa – to działanie mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

I. Doradztwo zawodowe:

Na proces doradczy składać się będzie:

a)      analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń;

b)      określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników;

c)      analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę);

d)     opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego dla każdego z uczestników z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń

Indywidualna rozmowa doradcza będzie miała na celu podsumowanie osiągnięć i postępów uczestników, jak również – w zależności od indywidualnych potrzeb – zaplanowanie dalszych działań w kierunku realizacji celów zawodowych (Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego)

* 16 godzin warsztatów grupowych 2 godziny doradztwa indywidualnego na każdą osobę.

II. Szkolenia uzupełniające – zawodowe:

 1. ABC obsługi komputera – szkolenie z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem internetu (ze szczególnym uwzględnieniem nabycie umiejętności poszukiwania ofert pracy w internecie, posługiwania się pocztą e-mailową, korzystania z portali społecznościowych i aukcyjnych (sprzedaż własnoręcznie wykonanych wyrobów).

* 40 godzin szkolenia

 1. „Ekonomia społeczna Twoją Szansą” – w ramach szkolenia będą omówione zagadnienia związane z samozatrudnieniem w firmie socjalnej, zarządzaniem spółdzielnią socjalną i jej strukturą organizacyjną oraz możliwością otrzymania dofinansowania w postaci grantu z EFS. Zostaną omówione również tematy związane ze wsparciem finansowym nowych spółdzielców z Funduszu Pracy, zasadami rachunkowości w spółdzielniach socjalnych oraz aspekty prawne założenia i rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

* 32 godziny warsztatów

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 1. Indywidualne poradnictwo:

W ramach Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim będzie prowadzone poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczno /pedagogiczne ( rodzinne).

Specjaliści będą dyżurowali dwa razy w miesiącu, na przemian, przez osiem miesięcy realizacji projektu ( 3 h x 2 razy w miesiącu x 8 miesięcy ). Łącznie, w ramach projektu odbędzie się 96 godzin dyżurów specjalistów ( 48 psycholog/pedagog i 48 prawnik).

 1. Kawiarenka klubowa:

Będzie funkcjonowała raz w tygodniu. Każdy z Klubowiczów w tym dniu będzie mógł do niej przyjść, porozmawiać z innymi uczestnikami KIS-u, wypić kawę i zjeść ciastko. Do kawiarenki będą także zapraszani specjalni goście z którymi będzie można wymieniać poglądy na aktualne tematy dotyczącą społeczności lokalnej powiatu janowskiego.

* raz w tygodniu, cztery razy w miesiącu, osiem miesięcy

 1. 3. Spotkania integrująco – promujące:
 2. Spotkanie integracyjne – piknik rodzinny

W założeniu jest aby w pikniku wzięły udział całe rodziny osób skierowanych do Klubu łącznie z dziećmi. Pozwoli to na lepsze zrozumienie najbliższym celowości uczestnictwa KIS oraz zintegruje rodziny wewnątrz ( poprzez wspólne spędzenie czasu dzieci i rodziców ) oraz z innymi rodzinami Klubowiczów.

 1. Konferencja podsumowująca uczestnictwo w KIS.

Na konferencji zostaną zaprezentowane i podsumowane działania podejmowane w Klubie. Klubowicze otrzymają dyplomy i zaświadczenia o uczęszczaniu do Klubu. Uczestnikami konferencji będą klubowicze, władze samorządowe oraz kadra KIS-u.

 1. 4. Działania uzupełniające:
 2. Możliwość skorzystania z komputera w pracowni komputerowej, w tym z internetu.
 3. Zapewnienie darmowej opieki nad osobami zależnymi w czasie zajęć grupowych – organizator Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”.
 4. Objęcie programem dożywiania uczestników KIS i ich rodzin w ramach współpracy z Caritas Diecezji Sandomierskiej.
 5. Objęcie profilaktycznym programem ochrony zdrowia – program realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Janowie Lubelskim. 

* ważnym elementem reintegracji społeczno zawodowej, nie zawartym w planie pracy KIS-u na 2010 rok, ze względów finansowych jest wyjazd integracyjno szkoleniowy.

Dotychczasowa praktyka prowadzenia KIS w Janowie Lubelskim, wykazała jednak, że istnieje potrzeba uatrakcyjniania zajęć i spotkań, np. większej ilości wspólnych wyjazdów integracyjnych i plenerowych. Sprzyjają one szybszej integracji grupy, zbliżają uczestników i umacniają relacje między nimi. Ponadto wyjazd pozwoli także oderwać się im od zwykłej codziennej rzeczywistości, gdzie częściej „otwierają się na świat”. Dostarczy on też uczestnikom niezapomnianych wrażeń gdyż, ze względu na specyfikę tej grupy może to być jednym z niewielu, a wręcz jedyny wyjazd poza dom rodzinny.

Skip to content