Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Regulamin Organizacyjny

Klubu Integracji Społecznej

w Janowie Lubelskim

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim określa zasady wewnętrznej organizacji i zakres działania.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to zrozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późniejszymi zmianami ).
 2. KIS, Klub – należy przez to zrozumieć Klub Integracji Społecznej.
 3. Koordynatorze należy przez to zrozumieć Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim
 4. Zarząd – należy rozumieć Zarząd JSNP Humanus
 5. Uczestniku – należy przez to zrozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

§ 3.

 1. Klub Integracji Społecznej wykonuje zadania wynikające z ustawy.
 2. Do zadań Klubu należy w szczególności: :

a)      reintegracja zawodowa i społeczna uczestników,

b)      prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i zawodowego,

c)      organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,

d)     prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej integracja działań lokalnej społeczności,

e)      współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu,

f)       organizacja zatrudnienia tymczasowego dla Klubowiczów

 1. Klub jest komórką organizacyjną Stowarzyszenia
 2. Siedzibą Klubu Integracji Społecznej jest budynek przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 w Janowie Lubelskim
 3. Terenem działania Klubu Integracji Społecznej jest powiat janowski
 4. W celu realizacji swoich zadań Klub może zawiązywać lokalne koalicje, partnerstwa i porozumienia z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami administracji publicznej, w tym z poza terenu powiatu janowskiego. W takim przypadku pkt 5 nie ma zastosowania.

Rozdział II

ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ

§ 4.

 1. Pracą Klubu kieruje Koordynator.
 2. Koordynatora KIS powołuje uchwałą Zarząd, który prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu
 3. Koordynator kieruje KIS na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy Klubu.
 4. Koordynatora Klubu, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczona przez Zarząd osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu.

§ 5.

Klubem Integracji Społecznej kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Koordynator Klubu, do obowiązków którego należy:

 1. Koordynowanie bieżącej działalności Klubu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych oraz koordynowanie pracy uczestników Klubu.
 3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez specjalistów.
 4. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 5. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej do KIS po złożeniu pisemnej deklaracji o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach i przedstawieniu potwierdzenia skierowania do KIS, w związku z realizacja kontaktu socjalnego.
 6. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Klubu
 8. Ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Klubu, w oparciu o obowiązujące przepisy.
 9. Dysponowanie środkami określonymi w budżecie Klubu oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.

10.  Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.  Należyte i terminowe załatwianie spraw.

12.  Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.

13.  Przedkładanie sprawozdania Zarządowi z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.

§ 6.

Do zadań poszczególnych specjalistów należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników Klubu.
 2. Realizowanie odpowiednich zajęć, prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami, według zasad ustalonych w indywidualnych umowach.
 3. Współpraca z rodzinami uczestników Klubu.
 4. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników.

§ 7. 

Działalność Klubu może być uzupełniana przez pracę wolontariuszy. 

Rozdział III

UCZESTNICY

§ 7.

 1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.
 3. Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej deklaracji złożonej w momencie pierwszego zgłoszenia się.
 4. 4.      Uczestnikami Klubu mogą być w szczególności:

a)      bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

b)      uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c)      uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

d)     chorzy psychicznie,

e)      długotrwale bezrobotni,

f)        zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,

g)       uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,

h)      osoby niepełnosprawne,

które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 1. 5.      Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej. Każdy uczestnik zobowiązany jest do :

a)      współpracy i współdziałania przy realizacji zadań programu,

b)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

c)      przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego,

d)     poufności i ochrony danych osobowych uczestników.

 1. 6.      Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku :

a)      stwierdzenia przez Koordynatora Klubu, że nastąpiło uporczywe naruszenie postanowień regulaminu,

b)      trwałego opuszczania przez uczestnika zajęć w Klubie.

§ 8.

W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:

 1. Przygotowanie teoretyczne do zajęć w grupie.
 2. Wykonywanie wyznaczonych zadań.
 3. Przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania zadań.
 4. Naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań.

Rozdział IV 

ORGANIZACJA

§ 9.

 1. Klub jest czynny, od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 15.00 do 18.00 oraz w miarę występujących potrzeb w dni wolne od pracy.
 2. Klub może funkcjonować w innych godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.
 3. Klub może organizować zajęcia indywidualne, w grupach i zespołach .
 4. Liczba uczestników zajęć jest odpowiednia do ich rodzaju oraz występujących potrzeb.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 1. Wszystkich pracowników i uczestników obowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i regulaminu.
 2. Pracownicy KIS potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu po zapoznaniu się podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§ 11.

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
Skip to content