„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach,
na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.
Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania,
który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”

Jan Paweł II

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN

w Janowie Lubelskim

Rodzina jest wspólnotą, która stanowi model dla innych grup. Jest podstawową komórką życia społecznego i jednocześnie naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Bazą do kształtowania osobowości, postaw i relacji z ludźmi. Jest też najważniejszą przystanią bezpieczeństwa, na której dziecko bazuje w kształtowaniu własnej postawy wobec świata.

W związku z tym, że współczesne rodziny dość często borykają się z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji i roli społecznej często mamy do czynienie z procedurami ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Wychodząc naprzeciw tym sytuacjom w ramach Janowskiego Stowarzyszenia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim utworzony został Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin. Ze wsparcia oferowanego przez nasz Punkt mogą korzystać rodziny, które nie radzą sobie z problemami dnia codziennego lub z wychowaniem dzieci.

Działania:

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniamy wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) popularyzacji wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dot. funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny;

8) dokonywaniu diagnozy systemu rodzinnego;

9) interwencji i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych – mediacje;

10) wspieraniu matek samotnie wychowujących dzieci;

11) udzielaniu wsparcia rodzinom zastępczym;

12) prowadzeniu działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Adresaci:

Swoją ofertę kierujemy do:

  • rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
  • rodzin z problemem alkoholowym;
  • rodzin dotkniętych przemocą;
  • rodzin przeżywających kryzys w związku z chorobą, śmiercią, niepełnosprawnością, rozwodem itp.;
  • młodzieży przeżywającej trudności wieku adolescencji;
  • młodzieży i dzieci z problemami w szkole, grupie rówieśniczej i w domu;
  • innych osób, które potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Naczelną zasadą funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin jest ogromna rola, jaką pełni środowisko rodzinne w życiu każdego człowieka. Rodzina otacza nas przez bardzo długą część naszego życia, dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tej wspólnoty.

Formy wsparcia

W przyszłości zamierzamy rozszerzać swoja ofertę i dostosowywać do potrzeb naszej społeczności. Po dokonaniu szczegółowej analizy problemów zaproponujemy bezpłatne cykliczne spotkania dla rodzin poszukujących wsparcia i pomocy.

Pamiętaj!

Rodzina to rodzaj fundamentu, na którym kształtuje się nowy człowiek.

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt:

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin

Janowskie Stowarzyszanie Niesienia Pomocy HUMANUS

ul. Wiejska 3

23-300 Janów Lubelski

http://www.jsnphumanus.pl

tel. 15 814-22-51

Koordynator Punktu: mgr Anna Mazur tel. 696 674 684