Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Prowadzonego przez
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski

§ 1

Punkt Konsultacyjny dla Rodzin jest jednostką poradnictwa specjalistycznego w rozumieniu 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, a organem prowadzącym jest  Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, 23-300 Janów Lubelski.

§ 2

Cele ogólne Punktu Konsultacyjnego:

 • poradnictwo obywatelskie,
 • poradnictwo pedagogiczne i logopedyczne
 • poradnictwo zawodowe
 • udzielanie pomocy psychologicznej,
 • rzecznictwo i ochrona praw osób zgłaszających się po pomoc,
 • poradnictwo prawne,
 • pomoc terapeutyczna,
 • działalność profilaktyczna,
 • mediacja,
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodzin i rodziców

§ 3

Cele szczegółowe Punktu Konsultacyjnego jest udzielenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej dla:

 • Rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Rodzin z problemem alkoholowym
 • Rodzin dotkniętych przemocą
 • Rodzin przeżywających kryzys w związku z chorobą, śmiercią, niepełnosprawnością, rozwodem itp.
 • Młodzieży przeżywającej trudności wieku adolescencji
 • Młodzieży z problemami w szkole, grupie rówieśniczej i w domu
 • Innych osób, które potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

§ 4

Cele ogólne i szczegółowe Punktu Konsultacyjnego realizowane są w szczególności poprzez:

1)      analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2)      wzmocnienie roli i funkcji rodziny;

3)      rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4)      popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dot. funkcjonowania rodziny;

5)      pomoc w integracji rodziny;

6)      przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7)      dążenie do reintegracji rodziny;

8)      dokonywanie diagnozy systemu rodzinnego;

9)      interwencję i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych;

10)  prowadzenie mediacji;

11)  wspieranie matek samotnie wychowujących dzieci;

12)  udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym.

§ 5

Rodzaje oferowanej pomocy:

 • praca  z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia poradnictwa odwykowego,
 • podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
 • pomoc w załatwianiu formalności,
 • prowadzenie mediacji,
 • współpraca z instytucjami,
 • tworzenie koalicji lokalnej – wsparcie różnych służb dla ofiar przemocy w rodzinie.

§ 6

Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski oraz wszelkich zgłaszających się po pomoc osób.

§ 7

Usługi świadczone są bezpłatnie, w przypadku pozyskania przez Organ dotacji lub subwencji.

§ 8

Usługi w Punkcie Konsultacyjnym świadczone są przez:

 • psychologów,
 • logopedów,
 • pedagogów,
 • prawników,
 • doradców zawodowych,
 • konsultantów do spraw uzależnień,
 • konsultantów do spraw przemocy w rodzinie,
 • innych specjalistów.

§ 9

Celem realizacji w/w zadań Punktu Konsultacyjnego, JSNP Humanus współdziała z placówkami, jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej z terenu Powiatu janowskiego, a także innymi instytucjami, z którymi Organ Prowadzący zawarł stosowne porozumienia w zakresie współpracy.

§ 10

Udokumentowanie przeprowadzonego dyżuru i odbytych konsultacji i porad stanowi wpis do dziennika Punktu Konsultacyjnego.

§ 11

Wszystkich konsultantów Punktu obowiązuje tajemnica zawodowa.

§ 12

 1. Punktem kieruje Koordynator Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia Humanus.
 2. Do zadań koordynatora, w szczególności należy:
 • kierowanie działalnością Punktu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego i administracyjnego,
 • realizowanie uchwał Zarządu i Zgromadzenia ogólnego Członków JSNP Huamnus, podjętych w stosunku do Punktu,
 • wnioskowanie do Zarządu zatrudnianie i zwalnianie pracowników Punktu oraz osób świadczących usługi na rzecz Punktu;
 • koordynowanie merytoryczne całości poradnictwa rodzinnego, prowadzonego i udzielanego w  ramach jednostek prowadzonych JSNP Humanus, w szczególności w Klubie Integracji Społecznej, Świetlicy Środowiskowej Stokrotka i Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin.

3.  Koordynator Punktu bezpośrednio podlega Prezesowi Zarządu.

§ 14

W realizacji zadań statutowych Punkt współpracuje z innymi Punktami, poradniami i instytucjami oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz młodzieży, a także ich rodzicom, w tym innymi z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej, policją, sądami itp.

§ 15

 1. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin jest jednostką samofinansującą i prowadzi działalność finansową na zasadzie odpłatnej działalności statutowej oraz na podstawie odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Punkt, za pośrednictwem Organu prowadzącego, uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności poprzez:
 • dotacje i subwencje z jednostek samorządu terytorialnego,
 • fundusze uzyskane z Unii Europejskiej,
 • darowizny,
 • środki z 1%.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w  niniejszym Regulaminie ma zastosowanie Statut Organu Prowadzącego, a następnie przepisy powszechnie obowiązujące.

Skip to content