1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest:

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

23-300 Janów Lubelski

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184388, NIP 8621573340, REGON 432699340, zwany dalej „JSNP Humanus”

II. Inspektor Ochrony Danych

W JSNP Humanus został wyznaczony, przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 25.05.2018 roku, Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@jsnphumanus.pl lub pisemnie (na adres siedziby JSNP Humanus). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

JSNP Humanus może przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość);
 2. dane adresowe;
 3. dane kontaktowe (e-mail, telefon);
 4. dane dotyczące sytuacji zawodowej i zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dane dotyczące edukacji i szkolenia;
 5. dane dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez JSNP Humanus w następujących celach:

 1. niesienia pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej osobom potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii, takich jak dane o stanie zdrowia) – „zgoda”;
 2. zgłoszenia udziału i organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 3. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej Fundacji obowiązków prawnych, np. prowadzenia dokumentacji podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 5. marketingu i promocji usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 6. marketingowych i promocyjnych , w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Dane będą przetwarzane w zakresie realizacji przedsięwzięć projektowych, w tym w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia oraz prowadzonych przez JSNP Humanus jednostek, tj.:

 1. Klubów Integracji Społecznej
 2. Świetlicy środowiskowej „Stokrotka”
 3. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
 4. Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

JSNP Humanus będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. czas organizacji imprez,
 2. czas trwania umowy,
 3. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa lub wymogi Grantodawcy, nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, Wytyczne UE
 4. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 5. czas do momentu wycofania zgody

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla JSNP Humanus oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu JSNP Humanus na podstawie zawartej z JSNP Humanus umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz JSNP Humanus usługi doradcze, prawne, księgowo–podatkowe, informatyczne, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, podmiotom współpracującym z JSNP Humanus;
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 3. w przypadku realizacji usług niestandardowych, w tym projektów unijnych JSNP Humanus występuje jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe (dotyczące m.in. stanu zdrowia), których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak Burmistrz Janowa Lubelskiego, Zarząd Powiatu Janowskiego Zarząd Województwa Lubelskiego, MRPiPS itp..

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez JSNP Humanus w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu JSNP Humanus, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez JSNP Humanus – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez JSNP Humanus, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez JSNP Humanus.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Obowiązek podania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uzyskania wsparcia od JSNP Humanus lub uczestnictwa w organizowanych przez JSNP Humanus przedsięwzięciach. W przypadku niepodania danych osobowych JSNP Humanus zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
 2. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Skip to content