Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Regulamin skrócony

Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego

„Przecinek i kropka”

 • Uczestniczenie dziecka w zajęciach terapeutycznych jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszym Centrum u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 • Rodzice są zobligowani do przekazania prowadzącym zajęcia terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 • Zajęcia terapeutyczne lub edukacyjne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą.
 • Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 • Każde opłacone wcześniej zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.
 • Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty.
 • Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 • W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym zawiadomić prowadzącego na co najmniej dzień przed.
 • W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.
 • Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 • Terapeuta może poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, dla dobra dziecka i efektów terapii.
 • Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Informacje będą przekazywane w formie ustnej lub pisemnej.
 • Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Przecinek i kropka” świadczy odpłatnie usługi w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej, (w tym terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapii ręki, Sensoplastyki, arteterapii, doraźną lub regularną pomoc w nauce, trening umiejętności społecznych (TUS), wsparcie rodziców w procesie wychowawczym i inne.
 • Centrum honoruje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 • Płatności za zajęcia można dokonywać przelewem na nr konta: Nr 97 1600 1462 1024 4171 8000 0004, z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, termin i miesiąc.
 • Na niektóre zajęcia i terapie Centrum przewiduje rabaty i zniżki szerzej opisane w Cenniku Usług Centrum.

Kontakt do Centrum:

Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym „Przecinek i kropka”
prowadzone przez
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim
ul. Wiejska 3 23-300 Janów Lubelski
tel. 782 009 975
e-mail centrum@jsnphumanus.pl

Skip to content