1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Regulamin skrócony

Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego

„Przecinek i kropka”

 • Uczestniczenie dziecka w zajęciach terapeutycznych jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszym Centrum u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 • Rodzice są zobligowani do przekazania prowadzącym zajęcia terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 • Zajęcia terapeutyczne lub edukacyjne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą.
 • Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 • Każde opłacone wcześniej zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.
 • Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty.
 • Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 • W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym zawiadomić prowadzącego na co najmniej dzień przed.
 • W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.
 • Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 • Terapeuta może poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, dla dobra dziecka i efektów terapii.
 • Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Informacje będą przekazywane w formie ustnej lub pisemnej.
 • Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Przecinek i kropka” świadczy odpłatnie usługi w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej, (w tym terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapii ręki, Sensoplastyki, arteterapii, doraźną lub regularną pomoc w nauce, trening umiejętności społecznych (TUS), wsparcie rodziców w procesie wychowawczym i inne.
 • Centrum honoruje Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 • Płatności za zajęcia można dokonywać przelewem na nr konta: Nr 97 1600 1462 1024 4171 8000 0004, z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, termin i miesiąc.
 • Na niektóre zajęcia i terapie Centrum przewiduje rabaty i zniżki szerzej opisane w Cenniku Usług Centrum.

Kontakt do Centrum:

Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym „Przecinek i kropka”
prowadzone przez
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim
ul. Wiejska 3 23-300 Janów Lubelski
tel. 782 009 975
e-mail centrum@jsnphumanus.pl

Skip to content