Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

WSTĘP

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS” znajdującego się pod adresem http://jsnphumanus.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Na podstawie dostępnego narzędzia do oceny strony pod względem dostępności: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), strona internetowa JSNPHUMANUS.PL otrzymała wynik 100% dotyczący spełnienia wymagań względem dostępności.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie i zmniejszanie tekstu,
  • wyróżnianie linków,
  • ustawienie wysokiego kontrastu,
  • wyświetlanie w skali szarości,
  • zmiana tła na jaśniejsze i ciemniejsze,
  • zmiana czcionki na jednolitą, czytelną.

 INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mail: jsnp-humanus@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 015015814225. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony https://www.rpo.gov.pl/ 

Skip to content