Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Szanowni Państwo,

przekazujemy do konsultacji społecznych projekt opracowania pn.: Model Alternatywnej Partycypacji Organizacji Pozarządowych w Rozwoju Usług Społecznych – Scenariusz włączenia się w organizowanie i realizację usług społecznych, będący produktem realizowanego zadania publicznego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Konsultacje te są planowanym etapem działań projektowych zmierzającym do ewentualnej korekty prezentowanych treści, a także uwzględnienia zmian proponowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych przed ostatecznym ich wykorzystaniem podczas działań edukacyjno-szkoleniowych a następnie przeprowadzeniem testu na terytoriach wybranych gmin.

Prezentowany Model Alternatywnej Partycypacji (MAP) powstał w czasie pierwszego etapu tzw. kroczącej zmiany systemowej, zmierzającej jak twierdzi Profesor Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, do urealnienia  czterech ważnych zasad świadczenia usług społecznych:

  1. odejście od dominacji logiki selektywności wsparcia na rzecz zasady powszechności,
  2. personalizacji wsparcia usługowego i budowania relacji pomocowej opartej na współpracy specjalistów i mieszkańców, 
  3. integracji usług przy wykorzystaniu, zgodnie z zasadą pomocniczości, potencjału lokalnych usługodawców z różnych sektorów,
  4. otwarcie systemu pomocy społecznej na współpracę z podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zdrowia, rehabilitacji, kultury i innych obszarów sfery społecznej.

W trakcie kroczącej zmiany systemowej zachowana została zasada fakultatywności jednostek samorządu terytorialnego (gmin) co do decyzji o kształcie struktury instytucjonalnej, odpowiedzialnej za zarządzanie i organizowanie usług społecznych. Oznacza to, że organizacje pozarządowe chcące uczestniczyć w rozwoju lokalnych usług społecznych będą stykały się zarówno z powstającymi nowymi jednostkami – cus, a także z dotychczas funkcjonującymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz ich partnerskimi podmiotami z różnych sektorów.

Propozycje MAP powinny zostać przyjęte przez organizacje pozarządowe jako podpowiedź przygotowania się do współpracy w zależności od zastanej sytuacji na danym terytorium działania. Mają one charakter fakultatywny wobec autonomii działania ngo, a testowanie proponowanych procedur MAP ma przynieść odpowiedź o przydatność takich rozwiązań dla lepszego wykorzystania potencjału III sektora w procesie zaspokajania potrzeb lokalnych wspólnot na wybrane usługi społeczne lub działania wspierające.

Konsultując niniejszy projekt MAP liczymy, że członkowie organizacji pozarządowych wniosą nowe, własne propozycje, uzupełniające model oraz ewentualnie wyrażą chęć partycypowania w kolejnych etapach inicjatywy projektowej.

Oczekujemy na zwrotne stanowiska, uwagi i opinie na adres: biuro@jsnphumanus.pl, do dnia 30.08.2022 roku.

Pobierz dokument

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy
do udziału w kolejnych zadaniach projektowych

Zespół projektowy

Skip to content