Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Pedagodzy:

W ramach tej pomocy oferujemy poradnictwo rodzinne, pedagogiczne oraz wychowawcze, mające na celu wsparcie rodziców w poradzeniu sobie z trudnym zachowaniem dzieci, edukację nakierowaną na udoskonalenie metod wychowawczych oraz poinformowanie o prawidłowościach rozwojowych dzieci w różnych okresach ich życia. Udzielne są również konsultacje dotyczące trudności edukacyjnych dzieci w wieku szkolnym. Proponujemy także wsparcie dla osób przeżywających trudną sytuacją rodzinną i życiową. Wsparcie to ma charakter emocjonalny i pozwala na zaplanowanie poszczególnych kroków celem rozwiązania zgłoszonego problemu.

dr Anna Mazur (Koordynator Punktu) – ur. w 1986 roku, posiada tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie zawodowe asystenta rodziny, mediatora i wykładowcy. Społeczny kurator sądowy do spraw rodzinnych i nieletnich. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, autorka raportów badawczych i publikacji z zakresu pedagogiki i pomocy społecznej. Posiada kwalifikacje do pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z przemocą i innymi problemami. Koordynator Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin przy Janowskim Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy HUMANUS.

Zajmuje się problematyką resocjalizacji, wykluczenia społecznego, przestępczości i zachowań dewiacyjnych oraz pomocą społeczną. Jej zainteresowania i działania związane są z pracą z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze i ich rodzinami oraz pogłębianiem wiedzy naukowej w zakresie pedagogiki, resocjalizacji i nauk pokrewnych.

mgr Agnieszka Kaproń – ur. w 1985r., posiada tytuł magistra w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, a także kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła szkolenia w zakresie: organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  przedszkolu, wdrażania programów antytytoniowych, Metody Dobrego Startu oraz licznych programów dla dzieci.

Agnieszka Banasiak-Wiśniewska – ur. w 1977r., absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej oraz reklamy i mediów z tytułem zawodowym magistra. ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjnej opiekuńczo-wychowawczej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada praktyczną wiedzę w zarządzaniu placówką oświatową jako współtwórca i pierwszy Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim.

Logopedzi:

W tym obszarze proponujemy konsultacje oraz pracę z dziećmi, które wykazują wady wymowy i trudności w  komunikowaniu się. Celem pracy logopedycznej jest: wykrywanie i usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie mowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Zapewniamy życzliwą i przyjazna atmosferę spotkań.

mgr Justyna Jargiło – ur. w 1987r., absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej z tytułem zawodowym magistra. W 2014r, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Zdobyła praktyczną wiedzę logopedyczna podczas praktyk w Caritas Diecezji Sandomierskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim, Ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Janowie Lubelskim, Poradni logopedycznej UMCS w Lublinie oraz w Oddziale neurologicznym w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Posiada również doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, które zdobyła podczas praktyk w szkole podstawowej i gimnazjum.

Psycholodzy:

W ramach tej formy pomocy oferujemy konsultacje psychologiczne, podczas których nasi specjaliści pomogą rozpoznać problem beneficjenta, jego potrzeby, trudności i oczekiwania oraz zaproponują najbardziej adekwatną formę pomocy. Ponadto prowadzona będzie diagnostyka psychologiczna, pozwalająca na określenie stanu psychicznego osoby w aspekcie poznawczym (intelektualnym), emocjonalnym oraz osobowościowym, co ułatwi podejmowanie dalszych działań.

mgr Jolanta Żytko – ur. w 1987r. posiada tytuł magistra w zakresie psychologii o specjalności psychologia kliniczna, uzyskany na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej oraz Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Posiada dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku psychologa. Ukończyła szkolenia w zakresie treningu kompetencji osobistych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przedsiębiorczości i realizacji celów itp. Ukończyła kurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Efektywne Zarządzanie Czasem oraz wychowawcy kolonijnego. Jej zainteresowania i umiejętności społeczne związane są z pracą zawodową oraz pracą z rodzinami i dziećmi.

Prawnicy:

Pomoc prawna ukierunkowana jest na rozwiązanie spraw spadkowych, majątkowych i odszkodowań, które stanowią przyczynę trudnej sytuacji rodziny.

dr Paweł Wiśniewski – działacz społeczny i prawnik. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Prawa (2003 rok)  i Administracji (2001 rok). Ukończył Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektami społecznymi – szkolenie służb zatrudnienia” na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii WFiS UMCS w Lublinie.

Długoletni Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział Lublin. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnik, jako koordynator, doradca, ekspert wielu projektów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii społecznej oraz aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Autor publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego. Członek komisji konkursowych oceniających projekty w ramach programów resortowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Doradcy zawodowi:

W ramach poradnictwa zawodowego proponujemy pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego. Prowadzimy zarówno poradnictwo indywidualne – jest formą indywidualnej pomocy osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji, traci w niej orientację i nie potrafi sam poradzić sobie z jej rozwiązaniem. A także poradnictwo grupowe umożliwiające uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Skip to content