Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Klub Integracji Społecznej na rzecz lokalnej społeczności Gminy Potok Wielki

Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim, w ramach partnerstwa obecnie realizuje projekt pn. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r. Projekt realizowany jest przez Gminę Potok Wielki, na zlecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.


Głównym zadaniem KIS-u, w ramach projektu, jest realizacja lokalnego programu reintegracji społeczno-zawodowej dla bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej mieszkańców Gminy Potok Wielki, którym uczestniczyło 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn).


Należy podkreślić, iż KIS jest instytucją, działająca w kierunku integrowania osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Niejednokrotnie są to osoby, które spotkały się już na terenie miejscowości, w której mieszkają, ale nie mając jeszcze świadomości, że łączy ich wspólny problem, z którym muszą borykać się każdego dnia. Klub ma stać się miejscem, w którym te właśnie osoby będą mogły zastanowić się nad wspólnymi inicjatywami i przedsięwzięciami, zmierzającymi do zmiany ich dotychczasowego życia.


Realizacja cyklu edukacyjno-szkoleniowego w ramach KIS poprzedzona była opracowaniem indywidualnej diagnozy wstępnej dla każdego uczestnika KIS na podstawie, której zostały przygotowane pakiety zajęciowe do całej grupy oraz indywidualne ścieżki reintegracyjne.


W celu integracji grupy i odbudowania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy czy zamieszkania pierwszy blok zajęciowy obejmował warsztaty integracyjne oraz akademię motywacji. Celem tych zajęć było lepsze poznanie samego siebie, własnych reakcji i zachowań w relacjach z innymi ludźmi, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, doskonalenie i poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie szkoleniowej oraz środowisku lokalnym.


Następnie aby przygotować się do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy uczestnicy zostali objęci doradztwem zawodowym grupowym oraz indywidualnym poradnictwem, zakończonym opracowanym Indywidulanym Planem Rozwoju Zawodowego. Na proces doradczy składała się min. analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń czy określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników.


Dodatkowo w ramach działań uzupełniających zorganizowane zostały warsztaty pn. PUP partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy, a także szkolenie z zakresu ekonomii społecznej. Podczas tych warsztatów uczestnicy zostali poinformowani o ofercie jaką dla osób bezrobotnych posiada powiatowy urząd pracy i z jakich form wsparcia mogą skorzystać klubowicze. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z samozatrudnieniem w firmie socjalnej, zarządzaniem spółdzielnią socjalną, jej strukturą organizacyjną itp.


Działania reintegracyjne zostały również wzbogacone o szkolenie z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności poszukiwania ofert pracy w internacie, posługiwania się pocztą e-mailową, korzystania z portali społecznościowych i aukcyjnych.


W ramach KIS w Janowie Lubelskim zaoferowane zostało poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczno-pedagogiczne oraz rodzinne. Do dyspozycji Klubowiczów był także mediator rodzinny, co zalicza się do innowacyjnych działań reintegracyjnych.


Projekt oprócz realizacji cyklu reintegracyjnego poprzez KIS oraz zaprogramowania i wdrożenia lokalnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej zakłada przeprowadzenie działań o charakterze inicjatywno-dyskusyjnym skierowanych do przedstawicieli samorządu, lokalnych i regionalnych instytucji oraz NGO w celu rozszerzenia dotychczasowego partnerstwa o nowe podmioty wspomagające działania na rzecz wykluczenia społecznego.


Przykład działań podejmowanych przez KIS w Janowie Lubelskim we współpracy z samorządem lokalnym i ośrodkiem pomocy społecznej pokazuje, że działalność takich podmiotów powinna być bardziej promowana w małych jak i większych społeczeństwach.


Dzięki temu można zapobiec stygmatyzacji osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nawet wręcz przeciwnie stworzy szansę wzmocnienia ich pozycji w społeczeństwie.

Skip to content