Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Kolejny rok KIS w Potoku Wielkim

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018

Zaprogramowanie i wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej  i zawodowej, z wykorzystaniem podmiotu zatrudnienia socjalnego, przy zapewnieniu minimalnego poziomu jakości usług (minimalnego standardu usług) oraz efektów w zakresie reintegracji społecznej, reintegracji zawodowej i zatrudnienia wśród absolwentów Klub Integracji Społecznej to działania zaplanowane w kolejnej edycji projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”. Wszystkie działania projektowe opierają się na współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej ( OPS Potok Wielki) oraz publicznymi służbami zatrudnienia (PUP Janów Lubelski) jak i organizacjami pozarządowymi (JSNP „Humanus” prowadzący Klub Integracji Społecznej). Podejmowane działania mają za cel usamodzielnienie się uczestników projektu oraz ich powrót na otwarty rynek pracy, poprzez podjęcie zatrudnienia (stażu), założenia własnej działalności gospodarczej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej.

W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane następujące działania:

 1. objecie wsparciem specjalistycznym grupy osób zagrożonych i wykluczonych społecznie z terenu Gminy Potok Wielki, tj. 12 mieszkańców, bezrobotnych, a także korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 2. zastosowanie minimalnego standardu usługowego, składającego się z takich modułów jak:
  1. organizacyjny – w którym nastąpi jego wzmocnienie poprzez specjalistyczne doposażenie zasobów oraz zaangażowanie specjalistycznej kadry do zajęć z dobraną grupą 12 osób, a także przygotowanie specjalistycznej dokumentacji merytorycznej (plan zajęć, indywidualne diagnozy ( wstępna i IPD));
  2. usługowy – w którym zastosowane zostanie:
   • indywidualne wsparcie – poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne,  oraz poradnictwo zawodowe),
   • grupowe wsparcie (warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, udział w formach prozatrudnieniowych),
   • przygotowanie grupy „najbardziej aktywnej” do wybranych form zatrudnienia na rynku pracy,
   • wdrożenie, uzgodnionych (popartych diagnozą i oceną doradcy zawodowego) form zatrudnienia dla najbardziej przygotowanej grupy osób.
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus
Skip to content