Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług społecznych na rzecz lokalnych społeczności

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim  w okresie od 01.07.2022 do 31.03.2024 roku realizuje projekt: Wzmocnienie Kompetencji – Strategia partycypacji w lokalnym rozwoju usług społecznych” finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.  Projekt będzie realizowany przez 21 m-cy w skali międzyregionalnej (terytorium dwóch województw: lubelskie i łódzkie) o zróżnicowanej infrastrukturze instytucji odpowiedzialnych za rozwój usług społecznych na rzecz rodzin.  

Rozwiązania ustawy z dn. 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych dopuszczają fakultatywność wyboru przez Gminę formuły organizacyjnej, czyli albo przekształcenie ośrodka pomocy w CUS, albo pozostawienie dotychczasowej jednostki, przy czym dla mieszkańców gmin w obu przypadkach powinna zostać zagwarantowana ciągłość świadczenia najpotrzebniejszych usług z wykorzystaniem potencjału sektora NGO. Dla wielu NGO problematyka świadczenia usług społecznych na tle zmian regulacji prawnych wymaga wzmocnienia ich własnych kompetencji (nowa wiedza), a także dopasowania organizacji (zmiany wewnątrz struktury), które odpowiadać będą obowiązującej infrastrukturze na terytorium danej gminy. W sytuacji ciągłego zagrożenia epidemiologicznego (mimo obecnie dobrej sytuacji) występuje konieczność dysponowania przez NGO, a także instytucje odpowiedzialne za dostarczanie usług społecznych odpowiednimi wariantami współpracy (wariantami dopasowania jej do bieżącej sytuacji, np. korzystania z usług mobilnych, usług w systemie on-line).

Mimo realizacji projektu w dwóch regionach (woj. lubelskie, woj. łódzkie) planowane rezultaty będą miały charakter systemowy, albowiem służyć będą wzmocnieniu znaczenia całego sektora NGO działającego w sferze usług społecznych, w tym m.in. usług reintegracji, usług edukacyjnych, kultury i dziedzictwa narodowego, itp.

Celem głównym projektu  jest: synergiczne wzmocnienie pozycji organizacji obywatelskich w regionalnej polityce rozwoju usług społecznych poprzez wzrost ich kompetencji, a także wzrost partycypacji liderów (obywateli) w planowaniu i świadczeniu usług społecznych przy zróżnicowanej infrastrukturze instytucjonalnej ich świadczenia.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  1. Opracowanie Modelu Alternatywnej Partycypacji NGO w rozwoju lokalnych usług społecznych, który będzie uniwersalnym „drogowskazem” dla współpracy w zależności od decyzji Gmin w zakresie wybranego wariantu organizacji usług (CUS lub dotychczasowy ośrodek) dostarczania mieszkańcom potrzebnych usług.
  2. Wzmocnienie kompetencji liderów organizacji w zakresie nowej wiedzy (cykl szkoleniowy) o instrumentarium ustawy z dn. 19.07.2019 o realizacji usług społecznych przez CUS, a także wskazanie wariantowych procedur nawiązywania współpracy i uczestnictwa w planowaniu, konsultowaniu programów usług społecznych, co wzmocni udział obywateli w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej.
  3. Test 6-miesięczny wdrożenia MAP na obszarze gmin które: (a), już dysponują CUS, (b) przygotowują się do wprowadzenia zmian  oraz (c) zachowujących dotychczasową strukturę organizacyjną. Test wskaże zalety i wady współpracy NGO z instytucjami polityki społecznej w zależności od istniejącej struktury organizacyjnej (CUS, OPS).
  4. Przygotowanie po teście MAP (weryfikacja założeń) specjalnej „Oferty Współpracy NGO w procesach lokalnego rozwoju usług społecznych”, która wskazywałaby w skali kraju na różnorodne metody włączania sektora obywatelskiego w procesy planowania i świadczenia usług społecznych, w tym na partycypację w budowie lokalnych programów usług społecznych, a także zawierała propozycję ewentualnych modyfikacji rozwiązań prawnych.
Skip to content