Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000184388 | NIP: 8621573340 | REGON: 432699340 | KONTO: 81 1600 1462 1024 4171 8000 0001

Jak rozpocząć współpracę pomiędzy NGO a JST?

Budowanie partnerstw można oprzeć o regułę pięciu kroków (Gnatowska, Wejcman 2005, s. 12–15), przedstawioną poniżej:

Krok 1
Jest związany z określeniem problemów/potrzeb, w rozwiązaniu/ zaspokojeniu, którym winno służyć partnerstwo, rozpoznaniem i analizą lokalnych zasobów ludzkich i instytucjonalnych, pod kątem ich ewentualnego włączenia we wspólne działania oraz wypracowanie wstępnej wizji przyszłego partnerstwa.

Krok 2
wiąże się z przeprowadzeniem rozmów z potencjalnymi partnerami, celem przekonania do idei partnerstwa i namówienia do włączenia się we wspólne działania oraz zaproszenia ich na spotkanie (należy pamiętać, żeby nie zrażać do siebie osób, które nie wyraziły chęci współdziałania).

Krok 3
to spotkanie z potencjalnymi partnerami, służące wzajemnemu poznaniu się, ustaleniu celu i zasad współdziałania, określeniu modelu i kształtu partnerstwa oraz roli poszczególnych partnerów i ich oczekiwań. Najczęściej te sprawy są omawiane, ustalane podczas kilku kolejnych spotkań, a pierwsze spotkanie służy bardziej wzajemnemu poznaniu się i podjęciu decyzji przez poszczególnych partnerów, czy są zainteresowani współpracą; podczas następnych spotkań z osobami, które zadeklarowały udział w partnerstwie, ustalane są cele i zasady partnerstwa.

Krok 4
jest związany z wypracowywaniem strategii działania partnerstwa i planów działania oraz ustaleniem spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań partnerstwa (zaplecze lokalowe, obsługa, przepływ informacji itp.).

Krok 5
wiąże się z realizacją i monitorowaniem zaplanowanych działań. Ważny w tym zakresie jest równomierny rozkład zadań między poszczególnymi partnerami.

Polecam skorzystać z dokumentu Strategia Partycypacji w rozwoju lokalnych usług społecznych regionu lubelskiego, czyli kompendium wskazówek dla lubelskich podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, w tym podmiotów reintegracyjnych do włączenia się w organizowanie i realizację usług społecznych we współpracy z Centrami Usług Społecznych:
https://cusy.pl/wp-content/uploads/2021/12/Strategia-partcypacji-w-rozwoju-lokalnych-uslug.pdf

Skip to content